Effektiv ergonomi: mentala begränsningar och förmågor

Effektiv ergonomi: mentala begränsningar och förmågor

Vid utformning av arbetsplatser och produkter behöver hänsyn tas om såväl fysiska som mentala förmågor hos människan. Utan rätt kunskaper finns risker för onödig ohälsa och olyckor. I själva verket beror huvuddelen av arbetsplatsers ohälsa på en bristfällig ergonomi.

Sinnenas tröskelnivå

Lösningen på god ergonomi är kunskap om människans fysiska och mentala förmågor. Ett första steg att känna till grundläggande begränsningar och hos människan. De fem sinnena har alla en tröskelnivå som kan beskådas här.

  • Syn: En eldslåga kan ses på cirka 50 000 meters avstånd under en klar natt.
  • Hörsel: En tickande klocka kan under tystnad höras på drygt sex meters avstånd.
  • Smak: En tesked med socker kan uppfattas i nio liter vatten.
  • Lukt: Lukten från en droppe parfym utspridd i en större lägenhet kan detekteras.
  • Känsel: En flugas vinge kan kännas om den faller på kinden från en centimeters höjd.

Minnet och dess begränsningar

Med våra sinnen kan mycket små detaljer och förändringar märkas. Ännu en förutsättning till god ergonomi på arbetsplatsen är kännedom om människans fysiska och kognitiva förmågor. En underskattad aspekt inom ergonomi är minnet. Minnet påverkas till exempel negativt av stress, särskilt vid långvarig stress som ljungsjöberg beskriver närmare. Minnet är uppdelat i två delar, korttidsminne och långtidsminne. Långtidsminnet är i sin tur indelat i fyra delar:

  • procedurminne (cykla)
  • perceptuellt minne (känna igen ansikten)
  • semantiskt minne (fakta och information)
  • episodiskt minne (händelser)

Allt som lagras i långtidsminnet stannar där, dock är det kluriga att hitta lagrad information när det väl behövs. En lösning för att inte belasta tänkandet är därför att använda allmän kunskap som alla känner till. Det innebär exempelvis att hålla sig till standarder och universella tumregler. För att hitta specifik information i långtidsminnet behövs ledtrådar, varav de lättaste oftast är personliga och unika.

dante